Varsha Ritu Sangeet Utsav 2017 Photographs

Date: Saturday, 29th July, 2017, at 7.00.p.m
Venue: Jaisukhlal Hathi Sadan, Sector 27, Madhya Marg, Chandigarh